_xHiDdEnSoRrOwSx_

Likes nobody. Total misanthrope.