frankismyhomefry

Likes nobody. Total misanthrope.