Review for .hacker: Magician Smoke

.hacker: Magician Smoke

(#) GrantLarceny 2017-04-25

aight do it...