Review for .hacker: Magician Smoke

.hacker: Magician Smoke

(#) Fiona 2017-06-27

Great. 10/10. Can't wait for an update.