Categories > Books > A Series of Unfortunate Events

https://evbn.org/

by evbn 2 reviews

evbn

Category: A Series of Unfortunate Events - Rating: PG - Genres: Crossover - Published: 2020-05-08 - 111 words

0Unrated
EVBN là Mạng lưới kinh doanh EU-Việt Nam. Đây là một dự án được đồng tài trợ bưởi Liên Minh Châu Âu và được thành lập vào cuối năm 2013. Mục địch cốt lõi của EVBN là hỗ trợ các công ty Châu Âu, Đặc biệt là các công ty Châu Âu vừa và nhỏ để phát triển kinh doanh tại Việt Nam.
15th floor, The Landmark, 5B Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: +84 (0)8 3823 9515, Fax: +84 (0)8 3823 9514
Email: evbn.contact@gmail.com
Sign up to rate and review this story