Categories > Original > Humor

Máy xúc Doosan

by mayxucdoosan 0 reviews

Máy xúc Doosan chính hãng dang du?c Công Ty TNHH Phát Tri?n Xây D?ng Và Thuong M?i (DCC) chính th?c phân ph?i d?c quy?n.

Category: Humor - Rating: G - Genres: Angst - Published: 2022-03-03 - 41 words

-1Cliche
Máy xúc Doosan chính hãng dang du?c Công Ty TNHH Phát Tri?n Xây
D?ng Và Thuong M?i (DCC) chính th?c phân ph?i d?c quy?n.
Sign up to rate and review this story