Categories > Movies > Back to the Future

CÓ MABY - MỌI THỨ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ

by mabyus 0 reviews

CÓ MABY - MỌI THỨ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ

Category: Back to the Future - Rating: G - Genres: Drama - Warnings: [?] - Published: 2022-04-16 - 50 words

-1TrainWreck

Idea: infografic 4 hình trong đó chủ đạo hình chủ tiệm và khách hàng đang hỏi. Chủ tiệm đau đầu vì câu hỏi của khách, hình cuối nhờ có Maby giải quyết được vấn đề trên.
Sign up to rate and review this story