Categories > Original > Essay

CÓ TIỆM NAIL NÀO Ở Đ Y NHỈ ?

by mabyus 0 reviews

CÓ TIỆM NAIL NÀO Ở Đ Y NHỈ ? Idea: infografic 2 hình trong đó chủ đạo 2 người bạn gái đang nói chuyện đang tìm cơ sở nail khi đang đi chơi nhưng không biết...

Category: Essay - Rating: G - Genres: Crossover - Warnings: [R] - Published: 2022-04-18 - 50 words

-1Predictable
CÓ TIỆM NAIL NÀO Ở Đ Y NHỈ ?

Idea: infografic 2 hình trong đó chủ đạo 2 người bạn gái đang nói chuyện đang tìm cơ sở nail khi đang đi chơi nhưng không biết tiệm nail đẹp nào cả.
Sign up to rate and review this story