Categories > Celebrities > AFI

Maby - App giúp đánh giá năng lực nhân viên hoàn hảo

by mabyus 0 reviews

Đánh giá năng lực nhân viên là tiêu chí quan trọng trong quản lý nhân sự. Việc đánh giá đúng chuẩn giúp chủ salon quản lý được chất lượng dịch vụ, xá...

Category: AFI - Rating: G - Genres: Crossover - Warnings: [!] - Published: 2022-04-19 - 303 words

0Unrated
Đánh giá năng lực nhân viên là tiêu chí quan trọng trong quản lý nhân sự. Việc đánh giá đúng chuẩn giúp chủ salon quản lý được chất lượng dịch vụ, xác định được lương thưởng của nhân viên chính xác, giúp nhân viên tin tưởng vào chủ salon.

Với Maby, chủ tiệm salon sẽ đánh giá các thợ nail bằng cách:
1. Quản lý hoa hồng/tips cho thợ

Maby cung cấp hệ thống quản lý minh bạch giữa salon và thợ (hoặc nhiều thợ) theo từng hóa đơn. Tiền tip dành cho từng thợ sẽ được khách hàng chỉ định rõ ràng.

2. Đánh giá tay nghề của thợ

Dựa vào sự đánh giá và số lượng book trên app, chủ tiệm salon dễ dàng đánh giá được thợ nào đang làm việc hiệu quả với khách hàng để có mức lương thưởng hợp lý và cải thiện chất lượng dịch vụ của các thợ nails khác.

3. Check lịch làm việc của thợ

Check in tại tiệm hoặc trực tuyến. Chỉ với 1 click, thợ và salon có thể gửi thông báo cho nhau khi tiếp cận giờ hẹn và chủ tiệm nail sẽ kiểm soát được mọi cuộc hẹn và lịch hẹn trước.
Sign up to rate and review this story