Categories > Original > Historical

MABY - GIÚP KHÁCH HÀNG KHÁM PHÁ TIỆM NAIL GẦN NHẤT.

by mabyus 0 reviews

MABY - GIÚP KHÁCH HÀNG KHÁM PHÁ TIỆM NAIL GẦN NHẤT.

Category: Historical - Rating: G - Genres: Erotica - Published: 2022-04-20 - 131 words

-1Predictable
Như mọi ngành dịch vụ, location là một trong những điểm cốt yếu, quyết định thành bại của việc kinh doanh nail, spa.

Địa điểm tốt giúp cho các chủ nails salon:
- Tăng sự nhận diện trong mắt khách hàng
- Tăng khách hàng, lượng khách vãng lai nhiều giúp khách tăng doanh thu
Địa điểm kinh doanh tốt phải ở khu vực đông dân cư, thuận tiện đi lại, dễ tìm cho khách hàng, có chỗ để xe thuận tiện cho khách hàng.
Sign up to rate and review this story