Categories > Original > Essay

3 NỖI KHỔ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ

by mabyus 0 reviews

3 NỖI KHỔ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ

Category: Essay - Rating: G - Genres: Romance - Warnings: [!!] - Published: 2022-04-28 - 375 words

0Unrated
3 NỖI KHỔ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ

Ngành dịch vụ là ngành nghề thu được lợi nhuận cao nếu biết quản lý tốt tuy nhiên chỉ những người làm ngành này mới hiểu được những nỗi khổ không biết tỏ cùng ai

1.Lúc đông khách - lúc thì không có ai
Với đặc thù của ngành dịch vụ là phục vụ khách khi học có thời gian rảnh. Đi làm khi mọi người nghỉ ngơi nên khung thời gian làm việc của ngành dịch vụ khác xa với người bình thường và khách hàng mang tính mùa vụ thời điểm rất cao.

2.Chất lượng dịch vụ không đồng đều
Duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng đồng đều và ở mức tốt là khó khăn chung của tất cả người chủ kinh doanh các dịch vụ spa, khách sạn…Đào tạo, kiểm tra giám sát liên tục là chìa khóa để duy trì chất lượng của ngành.
3.Nhân viên mang tính mùa vụ cao
Mang tính mùa vụ nên các ngành dịch có lực lượng lao động cũng mang tính thời điểm cao nên vào mùa cao điểm chủ doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm người.

Hiểu được những khó khăn đó, Maby sẽ là một công cụ giúp bạn giải quyết được các vấn đề trên. Hãy tải app Maby ngay để công việc của kinh doanh của bạn thêm thuận lợi và dễ dàng.
Sign up to rate and review this story