Categories > Original > Fantasy

ĐẶT LỊCH TRÊN MABY DỄ DÀNG CHỈ TRONG 3S

by mabyus 0 reviews

ĐẶT LỊCH TRÊN MABY DỄ DÀNG CHỈ TRONG 3S

Category: Fantasy - Rating: G - Genres: Humor - Published: 2022-05-03 - 95 words

-1Cliche
ĐẶT LỊCH TRÊN MABY DỄ DÀNG CHỈ TRONG 3S

Qúa dễ dàng phải không nào
Khách hàng chỉ cần vào app mà có thể đặt lịch ngày khi lướt di động
Giúp chủ salon đồng bộ dữ liệu khách hàng trên các nền tảng về chung Maby
Cho phép khách hàng chủ động chọn khung giờ, chọn thợ theo ý thích của khách hàng
Sign up to rate and review this story