Categories > Anime/Manga > Alichino

Kim Cương

by trangsucglosbe 0 reviews

Kim Cương

Category: Alichino - Rating: G - Genres: Crossover - Published: 2022-05-13 - 236 words

0Unrated
Top 100 Viên Kim cương Tự Nhiên Nhân Tạo Moissanite Đẹp Nhất
Top 100 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo hột xoàn màu trắng đỏ vàng xanh đen Pnj Doji Sjc Glosbe thế giới kim cương nhẫn nam nữ đẹp giá tốt nhất.
Kim cương
Kim cương là gì
Kim cương còn được gọi là hột xoàn. Đây là một dạng hình thù trong tự nhiên của nguyên tố cacbon. Trong đó các nguyên tố cacbon liên kết với nhau theo cấu trúc hình lập phương tạo nên một cấu trúc vững chắc, mà chúng ta gọi là kim cương.

Một dạng hình thù khác của Cacbon trong tự nhiên đó chính là than chì. Chúng được hình thành khi các nguyên tố cacbon liên kết với nhau theo cấu trúc mặt phẳng. Vì vậy than chì rất mềm và dễ bị bị tách ra từng lớp khi có lực bên ngoài tác động vào.
Sign up to rate and review this story