Review for Honeysuckle Care Home

Honeysuckle Care Home

(#) fatherfuckingmeese 2012-12-02

לא, אתה לא. פרנק alwasy יהיה שלי, לנצח נצחים. הוא אוהב אותי הרבה יותר ממה שאתה! XD

Author's response

להפסיק את זה עם הדבר נראה! פרנק עושה ותמיד יאהב אותי! לפי עברית השמות שלנו מתחילים באות הזהה, אך ניקוד שונה!