Categories > Original > Drama

Cổ phiếu VCA bị HOSE đưa vào diện cảnh báo

by Vatilaco 1 review

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu CTCP Thép VICASA – VNSTEEL (HOSE: VCA) vào diện cảnh báo từ ngày 22/02/2023.

Category: Drama - Rating: G - Genres: Drama - Warnings: [!] - Published: 2023-03-12 - 361 words

-1TrainWreck
Theo HOSE, VCA lỗ gần 6 tỷ đồng trong năm 2022, khiến lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 là 2.41 tỷ đồng, căn cứ BCTC kiểm toán năm 2022. Do đó, cổ phiếu VCA thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2023 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, cổ phiếu VCA cũng bị HOSE bổ sung vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin) quý 1/2023 do lợi nhuận sau thuế kiểm toán năm 2022 là số âm.

Tại BCTC soát xét năm 2022, Thép Vicasa – VNSteel ghi nhận doanh thu thuần giảm 11%, trong khi tỷ lệ giá vốn trên doanh thu tăng 2.3%, làm cho lợi nhuận gộp giảm hơn 64 tỷ đồng, tương ứng giảm 66%.

Doanh nghiệp thép này cho biết ảnh hưởng xung đột giữa Nga và Ukraine cùng với chính sách Zero COVID của Trung Quốc và tình hình lạm phát toàn cầu đã ảnh hưởng đến ngành thép. Trong nước, từ tháng 4/2022, tiêu thụ thép xây dựng khó khăn, hàng tồn kho giá cao, trong khi giá bán giảm liên tục. Bên cạnh đó, ngân hàng siết room tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, làm giảm nhu cầu sử dụng thép.
Sign up to rate and review this story