Categories > Original > Drama

Cổ phiếu VCA bị HOSE đưa vào diện cảnh báo

by Vatilaco 1 review

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu CTCP Thép VICASA – VNSTEEL (HOSE: VCA) vào diện cảnh báo từ ngày 22/02/2023.

Category: Drama - Rating: G - Genres: Drama - Warnings: [!] - Published: 2023-03-12 - 361 words

0Unrated

Reviews

Sign up to review this story.