Categories > Games > Dynasty Warriors

Victory of the Fallen

by AnastaciaAnemone 0 reviews

Zhou Yu has just died, and Xiao is depressed. Lu Xun is here for her, but is xiao willing to love again? LX/XQ/ZY

Category: Dynasty Warriors - Rating: PG-13 - Genres: Romance - Characters: Da Qiao, Gan Ning, Huang Gai, Ling Tong, Lu Meng, Lu Xun, Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Shang Xiang, Taishi Ci, Xiao Qiao, Zhou Tai, Zhou Yu - Chapters: 2 - Published: 2006-08-09 - Updated: 2006-08-11 - 1832 words

1Exciting
 • Death Beyond Depression

  by AnastaciaAnemone 0 reviews

  Zhou Yu has just died, and Xiao is depressed. Lu Xun is here for her, but is xiao willing to love again? LX/XQ/ZY

  Category: Dynasty Warriors - Rating: PG-13 - Genres: Romance - Characters: Da Qiao, Gan Ning, Huang Gai, Ling Tong, Lu Meng, Lu Xun, Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Shang Xiang, Taishi Ci, Xiao Qiao, Zhou Tai, Zhou Yu - Published: 2006-08-09 - Updated: 2006-08-10 - 1040 words

  0Unrated
 • Fakers

  by AnastaciaAnemone 0 reviews

  Xiao attempts to trick the kingdom of Wu.. Yet one is not fooled..

  Category: Dynasty Warriors - Rating: PG-13 - Genres: Romance - Characters: Da Qiao, Lu Xun, Xiao Qiao - Published: 2006-08-10 - Updated: 2006-08-11 - 792 words

  1Exciting
Sign up to rate and review this story